Open letter from Florian Göttke concerning the protests against the severe budget cuts imposed on the Arts in the Netherlands

Please scroll for English

Gisteren heeft Nederland om cultuur geschreeuwd, maar de schreeuw was braaf en tam - een smeekbede om aub een beetje sympathie en een klein beetje minder bezuinigingen. Dit was alleen maar een bede om uitstel van executie!

Waarom begon de manifestatie met een instemming in de bezuinigingen?
Waarom moest het een VVD politicus zijn, die als enige vertegenwoordiger van 'Den Haag' tegen de bezuinigingen was? (en die daarna meteen de bijl legde aan een ander maatschappelijke verworvenheid, de betrokkenheid en de herkenning van onze verantwoordelijkheid tegenover het armere gedeelte van deze wereld)
Waarom ging het hoofdzakelijk over de persoonlijke belevingen van kunst, muziek, theater?

Waar waren de statements over de maatschappelijke betekenis van de kunst?
Waar waren de statements over de noodzaak van symbolische verbeelding door de kunst?
Waar waren de statements over de politieke kracht van de kunst?

Het gaat hier niet om een paar miljoen van bezuinigingen aan subsidies, het gaat de VVD, CDA en PVV puur om macht!!! Deze minderheidsregering is met de radicale ombouw van de Nederlandse maatschappij bezig om hun invloed op lange termijn te waarborgen.
Kunst is in staat, om de opmaak van de maatschappij symbolisch vorm te geven en zichtbaar en hoorbaar te maken, steeds weer opnieuw de status quo te bevragen en nieuwe denkbeelden voor te stellen. Kunst is voor de maatschappij een noodzakelijke vorm van zelfreflectie.

Door de gevarieerde uitingen van kunst en cultuur alle waarde te ontzeggen probeert de regering de opmaak van de maatschappij te veranderen zodat deze zich alleen nog maar aan de waarden van het grote geld en de populistische smaak oriënteert. Deze regering wil ieder aspect van het leven tot het niveau van de consumptiemaatschappij en de markteconomie verlagen.

Kunst is de schietschijf van deze regering omdat ze de dominante neoliberale ideologie kan uitdagen, omdat ze waarde heeft op een ander gebied dan alleen de marktplaats.
Kunst is de schietschijf van deze regering omdat ze kritische vragen stelt en geen makkelijke antwoorden levert.
Kunst is de schietschijf van deze regering omdat ze het vermogen heeft om alternatieve denkbeelden voor de maatschappij te ontwikkelen.

Ons protest moet harder zijn en feller: We moeten de positie van kunst en cultuur in politieke termen formuleren!
Dit gaat iedereen aan! We praten over de fundamentele waarden van onze maatschappij!

Florian Göttke
- burger, mens, kunstenaar, docent, belastingbetaler, ondernemer, subsidieontvanger, geliefde, consument, producer, homo politicus, en nog veel meer -
Amsterdam, 21 November 2010Yesterday Netherlands screamed for culture, but it was a cry timid and lame - a plead for, oh please, just a little sympathy and a bit smaller cuts in subsidies.
This is not the point! This is not about these few millions of cuts in the arts and culture funding, this is brutal power politics by VVD, CDA and PVV!!
This minority government is working on a radical reconfiguration of the Dutch society to secure their influence for the long term.

Art is able to express the state of the society in symbolic form, to make it visible and graspable. Art is constantly assessing the current affairs and imagining new possibilities of thinking and being. Art is a necessary form of self-reflection for any society.

By denying any value to the diverse expressions of art and culture, the coalition is trying to fundamentally change the configuration of Dutch society to adhere only to the values of the big money and populist tastes. They want to bring every single aspect of our lives to the same level of the consumer society and the market economy.

Art is the target of this government because it can challenge the dominant neoliberal ideology, because it creates value in other fields than the marketplace.
Art is the target of this government, because it can pose critical questions instead of giving simplistic answers.
Art is the target of this government, because it can develop alternative ways of imagining society.

Our protest has to be harder and louder. We need to formulate the position of art and culture in political terms.
This attack on art and culture effects everyone! We are talking about the fundamental values of our society!