TIME RELEASE ~ inleiding door Marina Vishmidt

09.02.16

TIME RELEASE wil aanzetten tot denken over de relatie tussen performance, arbeid en politiek, op basis van het begrip tijd als maat, als waarde en als toekomst.

'Performance' kan vele gedaanten aannemen in een samenleving die haar al geruime tijd omarmt als een standaard voor het meetbaar conformeren aan verwachtingen van het technocratische kapitaal en zijn door managers gefiatteerde onpersoonlijke eisen.

Relevant zijn in dat verband de vaak genoemde ‘meetbaarheid van het zelf’, en op data gebaseerde meetbaarheid als nieuw leidend discours voor wetenschap, filosofie en kunst, discours dat het ‘economische’ overstijgt.

TIME RELEASE wil tevens aanzetten tot denken over performance als speculatieve categorie, zoals de vorig jaar overleden Randy Martin bijvoorbeeld deed toen hij een verband legde tussen financiële derivaten en collectieve bewegingsimprovisaties. Denken over de ontregelende, ontwrichtende aspecten van bewegen in het openbaar (of in de privésfeer) als vorm en als vehikel voor het leggen van dwarsverbanden tussen interne en externe ruimtes – of zelfs beweging als externalisering of ontwrichting in een ruimte van conformiteit.

Ook bewegen in de tijd als manier om de ruimte te denken of te belichamen zal ter sprake komen. Eveneens belangrijk in dit verband zijn de fenomenologische, politieke, economische en kritische benaderingen van beweging in relatie tot de maat (of van beweging als maat). Abstractie als formele, economische of politieke categorie en argumentatie kan concreet gestalte krijgen in beweging – als dramatisering van verschillende soorten materialisme, variërend van het poëtische tot het filosofische en het politieke.

Welke vormen van abstractie en materialiteit kunnen beweging en performance ons bieden? En omgekeerd, houdt performance altijd beweging in of kan zijn ontwrichting ook de vorm aannemen van een breuk of ‘break’ (Moten), een kristallisatie van de tijd (Deleuze), een vertraging (Duchamp) of de onwaarneembare snelheid van individuatie (Simondon)?

Wat is hierin de historische en actuele rol van dans als specifieke praktijk (die zich voegde naar verschillende institutionele en politieke geschiedenissen, zoals kolonialisme, dekolonisatie, socialisme, enzovoort)?

Meer concreet wil TIME RELEASE ook de gelegenheid bieden om te denken over de stem en het spreken, instructies, partituren en manieren om de relatie met het programmatische als esthetische en politieke categorie te verbeelden.

Naar het volledige, Engelstalige programma TIME RELEASE 14 februari 2016.